DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.44.05

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ

Oryna Oleksiivna Mishchenko, Valeriy Yuriyovich Volovshchykov, Vladlen Felixovitch Shapo, Viktor Alexeevich Guzhva

Анотація


Ідентифікована проблема оцінки ризиків програмних проектів. Проведено огляд сучасних підходів до оцінки ризиків. Виконаний аналіз методів оцінки ризиків програмних проектів, розглянуто аналіз чутливості, метод сценаріїв, імітаційне моделювання, експертне оцінювання. Зроблені висновки про важливість оцінки ризиків для етапу проектування програмних систем класу «програмне забезпечення, як послуга» Запропоновано оцінку ризиків програмних проектів виконувати з використанням експертного оцінювання за допомогою реалізації відповід­ної інформаційної технології. Математично технологія оцінки ризиків реалізується за допомогою методу Дельфі та ранжирування. Поняття довірчого інтервалу використовується у вигляді критерію зупинки в обчислювальній процедурі методу Дельфі з метою отримання узгодже­ної експертної думки. Обчислювальна процедура передбачає, як коригування вихідних експертних даних за рахунок перегляду експертних думок, так і корекцію складу експертної групи. Узгодженість експертних думок математичної технології за методом ранжирування перевіряється з використанням коефіцієнта конкордації Кендалла, а його значимість оцінюється на основі критерію Пірсона. Представлений математичний апарат формалізує вирішення проблеми оцінки ризиків. Методи оцінки ризиків програмних проектів і їх математичні технології вимагають великої кількості обчислювальних операцій. Інформаційна підтримка збільшує швидкість і точність таких операцій, забезпечує накопичення вихідних даних і отриманих результатів. Інформаційна підтримка оцінки ризиків програмних проектів реалізована у вигляді програмної системи. До розробки системи були визначені функціональні та нефункціональні вимоги, модель бази даних і безпосередньо її структура. Використовувалися принципи об'єктно-орієнтованого аналізу, моделювання даних, сучасні патерни проектування, CASE-засоби. Запропоновано реалізувати програмну систему інформаційної технології відповідно до архітектури «клієнт сервер» виділеним application server, з розподіленими правами доступу, за допомогою IDE NetBeans засобами PHP під управлінням MySQL. Зроблено висновки про можливість використання програмної системи за допомогою виконаної валідації та верифікації з використанням експертизи та PHPUnit. Результати роботи можуть бути використані при розробці інформаційної технології управління ризиками програмних проектів.

Ключові слова


оцінка ризиків; програмний проект; експертне оцінювання; метод Дельфі; метод ранжування; вимоги; модель; структура; програмна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Elkina O. S. Ekonomika proyektnogo upravleniya: riski na raznykh stadíyakh zhiznennogo tsikla proyekta. Chast'1 [Economics of project management: risks at different stages of the project life cycle. Part 1]. Sibirskiy torgovo-ekonomicheskiy zhurnal [Siberian Trade and Economic Journal]. Omsk, Omsk Institute (branch) RGTEU Publ., 2015. № 2 (20), pp. 12-15.

Shkurko V.E. Upravleniye riskami proyektov [Project risk management]. Ekaterinburg, Publishing house Ural. University Publ., 2014. 184 p.

Knight, F.Kh. Risk, neopredelennost' i pribyl' [Risk, uncertainty and profit]. Moscow, Delo Publ., 2003. 360 p.

Smirnov A. A, Kovalenko A. V, Yakimenko N. N., Dorensky A. P. Problemy analiza i otsenki riskov informatsionnoy deyatel'nosti [Problems of analysis and evaluation of information activity risks]. Sistemi obrobki ínformatsíí̈ [Systems of information processing]. Kharkov, Ivan Kozhedub Kharkiv University of Air Forces Publ., 2016. Vip. 3 (140), pp. 40-42.

Kolodenkova A. E. Otsenka riskov sozdaniya programmnogo obespecheniya informatsionno-upravlyayushchikh sistem dlya vysokoriskovykh promyshlennykh predpriyatiy v usloviyakh interval'noy neopredelennosti iskhodnykh dannykh [Risk assessment of creating information management systems for high-risk industrial enterprises in the context of interval uncertainty of input data]. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Ufa State Aviation Technical University]. Ufa, USATU Publ., 2015. V.19, № 1 (67), pp. 192–199.

Project Management Institute. A Guide to The Project ManagementBody of Knowledge (PMBOK), 2001. 211 p.

Lipaev V. V. Analiz i sokrashcheniye riskov proyektov slozhnykh programmnykh sredstv [Analysis and risk reduction of complex software projects]. Moscow, SINTEG Publ., 2005. 224 p.

Slobodsky A. L. Risks in personnel management [Risks in personnel management]. St. Petersburg, SPSUEF Publ., 2011. 155 p.

Fatrell R. T., Schafer D. F., Schafer L. I. Upravleniye programmnymi proyektami. Prakticheskoye rukovodstvo po razrabotke uspeshnogo programmnogo obespecheniya [Software Project Management: Achieving Optimal Quality with Minimal Cost]. Moscow, Williams Publ., 2003. 1136 p.

Kantor M. Upravleniye programmnymi proyektami. Prakticheskoye rukovodstvo po razrabotke uspeshnogo programmnogo obespecheniya [Management of software projects. A practical guide to developing successful software]. Moscow, Williams Publ., 2002. 176 p.

Bragina T. I., Tabunshchik G. V. Analiz podkhodov k upravleniyu riskami v programmnykh proyektakh s iterativnym zhiznennym tsiklom [Analysis of risk management approaches in software projects with an iterative life cycle]. Radíoyelektroníka, ínformatika, upravlínnya [Radio electronics, informatics, management]. Zaporizhzhya, ZNTU Publ., 2011. № 2. pp. 120–124.

Mishchenko O. O, Volovshchikov V. Y., Shapo V.F. Modeli otsinky ryzykiv prohramnykh proektiv [Models of risk assessment of software projects]. XXVI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya MicroCAD-2018 [XXVI International Scientific and Practical Conference MicroCAD-2018]. Kharkiv, May 2018, p. 25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ