Про журнал

Галузь та проблематика

Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

Процес рецензування

Подані для публікації матеріали обов’язково проходять внутрішній відбір членами редакційної колегії відповідно до напрямків їх наукової роботи.

Рецензування (подвійне сліпе) поданих для публікації матеріалів здійснюється двома (трьома у випадку суперечливих рецензій) зовнішніми вченими (що не входять до складу редакційної колегії), які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

Загальна тривалість розгляду поданих до публікації матеріалів може складати до 4 тижнів. Проте загальний час від подачі матеріалів до публікації може складати до 6 тижнів (включаючи до 4 тижнів на розгляд матеріалів та ще до 2 тижнів на їх підготовку до публікації).

При відборі наданих до публікації матеріалів ураховується їх актуальність, оригінальність, наукова новизна та практична цінність дослідження, якість представлення роботи (стиль викладу матеріалу, структура статті, граматика), повнота списку літератури. Висновок щодо прийняття або відхилення статті, включаючи можливі зауваження рецензента для доопрацювання рукопису, відображається у підготовленій рецензії.

За наявності зауважень, статті можуть бути повернуті авторам для доопрацювання або відхилені.

Редакційна колегія не допускає до публікації статті, які містять ознаки плагіату, самоплагіату, та/або інших порушень академічної доброчесності (фальсифікація результатів дослідження, подання раніше опублікованих матеріалів тощо). Для перевірки поданих матеріалів використовується система Unicheck.

Періодичність публікації

Вісник виходить 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архів номерів

З архівом статей можна ознайомитись на сайті цифрового репозитарію НТУ “ХПІ” та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Учасник

Вісник фінансується за власні кошти авторів.

Історія журналу

Історія серії починається з 1977 року, коли при кафедрі автоматизованих систем керування, що входила до складу інженерно-фізичного факультету Харківського політехнічного інституту, був створений Вісник Харківського політехнічного інституту "Прикладная механика и процессы управления". Тематика Вісника відбивала наукову спрямованість співробітників інженерно-фізичного факультету. При цьому в збірнику в основному відображалися питання проектування складних технічних та економічних систем, застосування економіко-математичних методів у плануванні та управлінні, синтезу систем автоматичного регулювання, тобто  питання, вирішення яких так чи інакше орієнтувалося на використання обчислювальної техніки. Саме наприкінці 1977 року було здійснено перше комплектування Вісника, а на початку 1979 року вийшов його перший випуск. Відповідно до року виходу першого випуску зафіксований рік його започаткування - "Заснований в 1979 р.".

     

Разом з розвитком інформаційних технологій розвивався факультет і кафедри, що до нього входили. У 1982 році з кафедри автоматизованих систем управління виділилася нова кафедра - кафедра технічної кібернетики (у цей час - кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій). З цього часу Вісник функціонує фактично при цій кафедрі. Вважаючи те, що абсолютна більшість статей, які публікуються у Віснику, присвячена вирішенню задач управління та інформаційних технологій, Вісник був перейменований, одержавши назву "Техническая кибернетика и ее приложения". В цей час збірник виходить як Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології". Відповідальним редактором серії є завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, доктор технічних наук, професор Годлевський Михайло Дмитрович. Відповідальний секретар редакційної колегії - професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, кандидат технічних наук Безменов Микола Іванович - займає цю посаду з 1977 року, з моменту створення Вісника. До складу редакційної колегії входять провідні вчені НТУ "ХПІ" та інших організацій. Такими, наприклад, є заступник відповідального редактора редколегії, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, доктор технічних наук, професор, голова спеціалізованої ради з інформаційних технологій та автоматичного управління Куценко Олександр Сергійович; завідувач кафедри комп'ютерної математики і математичного моделювання, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки й техніки Любчик Леонід Михайлович та інші.