Видавнича етика

Редакційна колегія Віснику Національного технічного університету «ХПІ», серія: «Системний аналіз, управління та інформаційні технології» несе відповідальність за публікацію авторських робіт, в зв’язку з чим дотримується міжнародних стандартів видавничої етики та рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE) щодо принципів прозорості та найкращих практик наукових публікацій з метою мінімізації ризику виникнення недобросовісної практики, пов’язаної з публікацією наукових статей.

Етичні принципи автора

Статті повинні містити достовірні результати досліджень.

Статті повинні бути оригінальними, запозичені частини повинні обов’язково супроводжуватися посиланнями. Наявність неоформлених цитат, значний відсоток запозичень, а також повний плагіат є неприйнятними.

У статті повинні бути зазначені всі особи, які зробили свій внесок у проведення дослідження.

Неприйнятним є подання рукопису, що розглядається або вже опублікований у сторонньому виданні.

У разі виявлення недоліків або помилок у роботі, необхідно своєчасно проінформувати про це редакційну колегію.

Етичні принципи рецензента

Рецензент, який усвідомлює недостатній рівень своєї кваліфікації для розгляду певної статті або має сумніви стосовно дотримання термінів рецензування, повинен завчасно повідомити про це редакційній колегії.

Рецензент зобов’язаний дотримуватися умов конфіденційності та не передавати рукопис для ознайомлення та обговорення особам, які не мають таких повноважень.

Неприпустимо використання неопублікованих статей в особистих цілях без письмової згоди автора.

У разі виявлення схожості статті з вже існуючими подібними роботами, рецензент повинен негайно повідомити про це редакційній колегії.

Відгук на подану для опублікування статтю повинен бути неупередженим та об’єктивним, має містити аргументовано наведені коментарі. Неприпустима особиста критика автора.

Етичні принципи редактора та видавця

Редакційна колегія приймає рішення щодо публікації статті на основі достовірності поданих матеріалів та наукової значущості роботи.

Редакційна колегія не повинна допускати до публікації статті, які частково або повністю є плагіатом.

Під час прийняття рішення щодо публікації статті неприпустима дискримінація за расою, статтю, релігійними поглядами, походженням, громадянством та політичними переконаннями.

Редакційна колегія гарантує збереження конфіденційності неопублікованих матеріалів надісланих для розгляду робіт.

Редакційна колегія зобов’язана приймати участь у виникаючих конфліктах та вживати заходи щодо їх розв’язання.