DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2017.55.07

Integrated information system assessment of complex objects safety level

Tetiana Volodimirovna Kozulia, Mariia Mykhailovna Kozulia

Анотація


Надано теоретично-практичні основи інформаційно-системного підходу з комплексної оцінки якості складних об’єктів. Розроблено інформаційно-програмне забезпечення обробки даних досліджень з застосуванням теорії системного аналізу і сучасних засобів надання знань. Працездатність сформованого інформаційно-методичного забезпечення для комплексного дослідження складних об’єктів на ентропійно-інформаційній основі показана на прикладі оцінки відповідності стану і розвитку конкретних природно-техногенних, еколого-економічних систем, проведенні оперативного контролю якості та безпеки технологічних процесів.

Ключові слова


екологічна безпека; методи системного аналізу; математичні методи моделювання; інформаційна система моніторингу; ідентифікація стану безпеки; екологічні знання-орієнтовані системи; інформаційно-програмне забезпечення оцінки якості систем

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Klir Dzh. Sistemologija. Avtomatizacija reshenija sistemnyh zadach [Systemology. Automatization of system problem solving]. Moscow, Radio i svjaz'. 1990, 540 p.

Zhurovs'kyy M.Z., Pankratova N. D. Osnovy systemnoho analizu [System analyses foundations]. Kiev, Vydavnycha hrupa BHV. 2007, 544 p.

Kozulya M. M. Informatsiyno-prohramne zabezpechennya realizatsiyi systemnykh metodiv vyznachennya stanu skladnykh system [Information software for the system methods implementation for determining complex systems state]. Materialy V Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Intelektual'ni systemy ta prykladna linhvistyka». Kharkov, NTU «KhPI», 2016, pp. 46–47.

Kozulia M. M. Znannya-oriyentovana kompleksna metodyka otsinky stanu skladnykh system [Knowledge-based comprehensive methodology of complex systems state assessment]. Visnyk NTU «KhPI» Seriya: Innovatsiyni doslidzhennya u naukovykh robotakh studentiv [Bulletin of National Technical University «KhPI». Series: Innovation researches in students’ scientific work]. Kharkov, NTU «KhPI», 2016, no. 19 (1191), pp. 39–44.

Kasimov O. M. Kozulia T. V., Haharin V. V., Yemel'yanova D. I., Kozulia M. M. Metody i model' systemy kompleksnoho otsinyuvannya ekolohichnoho stanu pryrodno-tekhnohennykh terytoriy [Methods and model of integrated assessment system of of natural and man-made territories ecological state]. Ekolohyya y promishlennost'. 2013, no. 1, pp. 21–27.

Kozulia T. V., Sharonova N. V., Kozulia M. M., Svyatkyn Ya. V. Formuvannya znan'-oriyentovanykh baz danykh dlya vyznachennya kompleksnoyi metodyky identyfikatsiyi yakosti skladnykh system [Knowledge-oriented databases formation for definition complex method quality identification of compound systems]. Vostochnoevropeyskyy zhurnal peredovikh tekhnolohyy. 2016, no. 1/2 (79), pp. 13–21.

Vechirs'ka I. D., Shabanov-Kushnarenko Yu. P. Pro doslidzhennya vlastyvostey liniynykh lohichnykh peretvoren' [Study about linear logic transformations properties]. Systemy obrobky informatsiyi. 2007, Vol. 8 (66), pp. 130–133.

Kolmogorov A. N. Teorija informacii i teorija algoritmov [Information and algorithms theory]. Moscow. Nauka, 1987, 304 p.

Kozulia T. V., Myasoedov V. V., Shcherban' M. H., Kozulia M. M. Kompleksna ekoloho-hihiyenichna otsinka stanu antropohennonavantazhenykh terytoriy za kontseptsiyeyu korporatsiynoyi ekoloho-hihiyenichnoyi systemy [Comprehensive ecological and hygienic assessment of anthropogenic-loaded territories state by ecological-hygienic system corporation concept]. Radioelektronika ta informatyka. 2012, no. 2 (57), pp. 75–82.

Kasimov O. M., Kozulia T. V., Yemel'yanova D. I., Kozulia M. M., Haharin V. V. Kontseptsiya kompleksnoyi otsinky systemnykh ob"yektiv pryrodno-tekhnohennykh i landshaftno-heokhimichnykh kompleksiv [Conception of complex estimation methodology of ecological compatibility for territorial and object systems]. Vostochnoevropejskij zhurnal peredovyh tehnologij. Kharkov, 2012, no. 4/4 (58), pp. 62–68.

Sharonova N. V., Kozulia M. M. Entropiyna otsinka faktoriv vyznachennya stupenyu khvoroby y hrup zakhvoryuvannya [An entropy evaluation of factors determining disease and disease groups degree]. Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii: materialy 15-j Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii SAIT-2013. – Kiev : UNK «IPSA» NTUU «KPI», 2013, pp. 218–220.

Kozulia M. M. Rozrobka prohramnoho zabezpechennya rozrakhunku sotsial'no-ekolohichnykh pokaznykiv yakosti [Software development for calculating social and environmental quality indicators]. Information technologies in information business conference (ITIB). Kharkov, 2015, pp. 10–11.

Moyisyeyev V. F., Kozulia M. M. Prohramna pidtrymka entropiynoinformatsiynoyi otsinky vidpovidnosti stanu skladnykh system [Software support for entropy-informational assessment of complex systems state conformity]. Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii: materialy 18-j Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii SAIT-2017. – Kiev : UNK «IPSA» NTUU «KPI», 2017, pp. 178–179.