SIMULATION OF THERMAL PROCESSES OF A NPP STEAM GENERETOR FOR INFORMATION TECHNOLOGY OPTIMIZED CONTROL

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.01.09

Abstract

Mathematical models of thermal processes in the form of Cauchy in the state space with relative variables of the steam generator PGV-1000 of the power unit of a nuclear power plant with a nuclear reactor VVER-1000 have been developed for the using of models in information technology for optimizing the control of a steam generator. The working thermal processes in the PGV-1000 steam generator associated with the supply of feed water to it from the water treatment system and the coolant from the nuclear reactor and the removal of vapors to the main steam header are considered. The design diagram of the steam generator is presented, which reflects the working processes in it under the evaporation mirror and above it. On the basis of differential equations of the heat balance of the heat carrier in the steam generator and in the metal heat exchange tubes, the simulation of heat transfer from the heat carrier to the feed water in the steam generator is carried out. The heat transfer model in the form of a linear system of differential equations in relative state variables is developed. The processes of vaporization during heating of feed water by the heat transfer surface are considered. Differential equations of material and heat balances of dynamic processes of vaporization in a steam generator are compiled, which are not equations in the Cauchy form. Transformations of the differential equations of material and heat balances in the steam generator to the Cauchy form are carried out. A nonlinear system of differential equations for the balance of vaporization in relative state variables is obtained. The values of the constant parameters of the models for the steam generator PGV-1000 are calculated. The mathematical model of thermal processes in the PGV-1000 steam generator, which is presented in the form of a system of differential equations and includes the processes of heat transfer and steam generation, will make it possible to identify and optimize the steam generator control system with the help of information optimization technology.

Keywords: nuclear power plant, steam generator, thermal processes, mathematical model, differential equations, optimization, control, information technology.

Author Biographies

Olena Nikulina, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of Department Software Engineering and Management Information Technologies National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2938-4215; e-mail: elniknik02@gmail.com

Valerii Severyn, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of Department System Analysis and Information-Analytical Technologies National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2969-6780; e-mail: severinvp@gmail.com

Nina Kotsiuba, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Assistant of Department Software Engineering and Management Information Technologies National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0017-7426; e-mail: kotsuba.nv@gmail.com

Anton Bubnov, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

student of Department Computer mathematics and data analysis National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6371-6271; e-mail: Anton.Bubnov@cs.khpi.edu.ua

References

Ivanov V. A. Regulirovaniye energoblokov [Regulation of power units]. Leningrad, Mashinostroyeniye Publ., 1982. 311 p.

Ivanov V. A. Ekspluatatsiya AES: uchebnik dlya vuzov [Operation of NPP: a textbook for universities]. St. Petersburg, Energoatomizdat Publ., 1994. 384 p.

Demchenko V. A. Avtomatizatsiya i modelirovaniye texnologicheskikh processov AES i TES [Automation and modeling of technological processes of NPP and TPP]. Odessa, Astroprint Publ., 2001. 305 p.

Denisov V. P, Dragunov Yu. G. Reaktornyye ustanovki VVER dlya atomnykh elektrostantsiy [Reactor installations of WWER for nuclear power plants]. Moscow, IzdAT Publ., 2002. 480 p.

Andrushechko S. A., Vasil'yev B. Yu., Generalov V. N. et al. AES s reaktorami tipa VVER-1000 [NPPs with WWER-1000 reactors]. Moscow, Logos Publ., 2010. 604 p.

Demchenko V. A., Todorcev Yu. K., Lozhechnikov V. F. Matematicheskaya model' uchastka pitaniya parogeneratora PGV1000 [Mathematical model of power supply section of steam generator PGV-1000]. Vestnik Kharkovskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta:sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Sistemnyy analiz, upravleniye i informatsionnye tekhnologii [Bulletin of the Kharkov State Polytechnic University. Thematic issue: System analysis, control and information technology]. Khаrkоv, KhGPU Publ., 1999, issue 73, pp. 133–138.

Efimov A. V., Goncharenko L. V., Potanina T. V. et al. Sovershenstvovanie i optimizatsiya modeley, processov, konstruktsiy i rezhimov raboty energeticheskogo oborudovaniya AES, TES i otopitel'nykh kotel'nykh [Perfection and optimization of models, processes, designs and operating modes of power equipment of NPP, TPP and heating boilers]. Kharkiv, Pіdruchnyk NTU "KhPІ" Publ., 2013. 376 p.

Efimov A. V., Pelipenko N. N. Konstruktsii, materialy, protsessy i raschety reaktorov i parogeneratorov AES [Constructions, materials, processes and calculations of reactors and steam generators of NPP]. Kharkiv, Pіdruchnyk NTU "KhPІ" Publ., 2010. 307 p.

Efimov A. V., Kavertsev V. L., Potanina T. V., Garkusha T. A. Esipenko T. A. Matematicheskaya model' gorisontal'nogo parogeneratora tipa PGV-1000 energobloka AES s VVER [Mathematical model of a horizontal steam generator of the PGV1000 type of the power unit of NPP with WWER]. Vestnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Energetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannya [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: Power and heat engineering processes and equipment]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2014, no. 13 (1056), pp. 92–111.

Severin V. P., Nikulina Е. N., Trubchanova N. V. Identifikatsiya parametrov sistemy upravleniya proizvoditel'nost'yu parogeneratora energobloka АES [Identification of parameters of the control system of productivity of steam generator of the nuclear power]. Vestnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Avtomatyka ta pryladobuduvannya [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: Automation and instrumentation]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2016, no. 15 (1187), pp. 38–44.

Nikulina E. N., Severyn V. P., Kotsiuba N. V. Optimization of direct quality indexes of automatic control systems of steam generator productivity Vestnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Sistemnyy analiz, upravlenie i informatsionnye tekhnologii [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: System analysis, management and information technology]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2018, no. 21 (1297), pp. 8–13.

Nikulina E. N., Severyn V. P., Kotsiuba N. V. Rozrobka informatsiynoi tekhnologii optymizatsii upravlinnya skladnymy dynamichnymy systemamy [Development of information technology for optimizing the control of complex dynamic systems]. Vestnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Sistemnyy analiz, upravlenie i informatsionnye tekhnologii [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: System analysis, management and information technology]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2020, no. 2 (4), pp. 63–69.

Published

2021-07-12

How to Cite

Nikulina, O., Severyn, V., Kotsiuba, N., & Bubnov, A. (2021). SIMULATION OF THERMAL PROCESSES OF A NPP STEAM GENERETOR FOR INFORMATION TECHNOLOGY OPTIMIZED CONTROL. Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies, (1 (5), 56–61. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.01.09

Issue

Section

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING