ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Дмитро Двухглавов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3361-3212
  • Микола Безменов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2995-2350
  • Олександр Шматко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2426-900X
  • Альона Двухглавова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0111-3010
  • Дмитро Корховий Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9374-8100
  • Микита Черкун Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8369-1497

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.06

Ключові слова:

автоматизація планування навчального навантаження, доменна модель процесу планування навчального навантаження

Анотація

Представляється формалізований опис процесу планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на навчальний рік на кафедрі закладу вищої освіти. Актуальність представлення моделі у формалізованому вигляді визначається необхідністю мати єдиний погляд на процеси підготовки потрібних даних, принципи та алгоритми перетворення даних, а також для уніфікації результатів представлення кінцевих результатів. Запропонований формалізований опис розглядається як основа для подальшого створення відповідної автоматизованої системи розрахунку та розподілу навчального навантаження із можливістю автоматизованої генерації та розсилки звітних документів, зокрема семестрового плану та плану навчального навантаження, а також персональних витягів для науково-педагогічних працівників для розділу «Навчальна робота» їх індивідуальних планів. Представлений процес відображає особливості здійснення розподілу та представлення вихідних даних та результатів планування навантаження на певній кафедрі певного закладу вищої освіти України. Для підготовки моделей використано систему підтримки процесів проектування Enterprise Architect, а тому запропонований формалізований опис може бути адаптований до специфіки іншого закладу вищої освіти або його підрозділу. Основу формалізованого опису складає доменна модель. Кожна з суттєвостей доменної моделі представлена набором атрибутів, що дозволяє використовувати кортежі опису при проектуванні бази даних відповідної програмної системи. Визначені етапи планування навчального навантаження у вигляді діаграм бізнеспроцесів BPMN та діаграм діяльності UML. Представлені математичні співвідношення та описи порядку проведення обчислень, які дозволяють отримати задані значення величин на визначених етапах формування плану. Запропоновані результати отримані на основі нормативної бази України у сфері освіти.

Біографії авторів

Дмитро Двухглавов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління»; м. Харків, Україна

Микола Безменов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Олександр Шматко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління»; м. Харків, Україна

Альона Двухглавова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», асистентка кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління»; м. Харків, Україна

Дмитро Корховий, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент-магістр; м. Харків, Україна

Микита Черкун, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент-магістр; м. Харків, Україна

Посилання

Pro zatverdzhennya norm chasu dlya planuvannya i obliku navchal`noyi roboty` ta perelikiv vy`div navchal`noyi, metody`chnoyi, innovacijnoyi, naukovoyi, organizacijnoyi roboty` ta inshoyi pedagogichnoyi diyal`nosti pedagogichny`x i naukovopedagogichny`x pracivny`kiv zakladiv faxovoyi peredvy`shhoyi osvity`: nakaz Ministra osvity` ta nauky` Ukrayiny` vid 18.06.2021 r. # 686 [About approval of time norms for planning and accounting of educational work and lists of types of educational, methodical, innovative, scientific, organizational work and other pedagogical activity of pedagogical and scientific-pedagogical workers of institutions of professional higher education: order of the Minister of Education and Science of Ukraine from 18.06.2021 № 686]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-normchasu-dlya-planuvannya-i-obliku-navchalnoyi-roboti-ta-perelikivvidiv-navchalnoyi-metodichnoyi-innovacijnoyi-naukovoyiorganizacijnoyi-roboti-ta-inshoyi-pedagogichnoyi-diyalnostipedagogichnih (accessed 11.11.2021).

Polozhennya pro planuvannya i oblik osnovny`x vy`div roboty` naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv NTU “XPI” [Regulations on planning and accounting of the main types of work of scientific and pedagogical workers of NTU "KhPI"]. Kharkiv: NTU «KhPI», 2021. Available at: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wpcontent/uploads/sites/28/2021/10/olozhennya-pro-planuvannya-taoblik-osnovnih-vidiv-roboti-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikivNTU-HPI-.pdf (accessed 10.11.2021).

Polozhennya pro poryadok rozraxunku ta rozpodilu navchal`nogo navantazhennya j perelik osnovny`x vy`div metody`chnoyi, naukovoyi, organizacijnoyi roboty` naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv Zaporiz`kogo Nacional`nogo universy`tetu [Regulations on the procedure for calculating and distributing the studyload and a list of the main types of methodological, scientific, organizational work of scientific and pedagogical staff of Zaporizhia National University]. Zaporizhia: ZNTU, 2021. Available at: https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil// normatyvna_basa/polozhennya_pro_poryadok_rozrakhunku_ta_rozp od__lu_navch__navantazh__j_perel__k_osnovnikh_vid__v_metod_ __nauk___organ__z__roboti_naukovo-pedagog__chnikh_prats __vnik__v_znu.pdf (accessed 12.05.2022).

Avtomaty`zovana sy`stema upravlinnya navchal`ny`m procesom NTU «XPI» (ASU NP) [Automated control system of the educational process of NTU "KhPI" (ACS NP)]. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/rus/wpcontent/uploads/sites/3/2018/05/asu_rus.pdf (accessed 20.02.2022).

Opy`s vnutrishn`oyi sy`stemy` zabezpechennya yakosti osvitn`oyi diyal`nosti u Xarkivs`komu nacional`nomu universy`teti radioelektroniky` [Description of the internal system of quality assurance of educational activities at Kharkiv National University of Radio Electronics]. Available at: https://nure.ua/wpcontent/uploads/Main_Docs_NURE/opys-vsziao.pdf. (accessed 12.05.2022).

Polozhennya pro sy`stemu vnutrishn`ogo zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity` u Nacional`nomu texnichnomu universy`teti Ukrayiny` «Ky`yivs`ky`j politexnichny`j insty`tut imeni Igorya Sikors`kogo» [Regulations on the system of internal quality assurance of higher education at the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"]. Available at: https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf (accessed 12.05.2022).

Avtomaty`zovana sy`stema upravlinnya vy`shhy`m navchal`ny`m zakladom III-IV rivnya akredy`taciyi [Automated management system of higher educational institution of III-IV level of accreditation]. Available at: https://www.unitex.com.ua/products/ commercial-software/automated-system-for-higher-educationinstitution/ (accessed 12.05.2022).

AS «Dekanat» ASU «VNZ» [AS "Dean's Office" ACS "University"]. Available at: https://vuz.osvita.net/asu-vnz/as-dekanat/ (accessed 12.05.2022).

Embley D., Thalheim B. Handbook of Conceptual Modeling: Theory, Practice, and Research Challenges. Berlin, Springer, 2011. 597 p.

Pro vy`shhu osvitu: Zakon Ukrayiny` vid 01.047.2014 r. # 1556-VII: stanom na 12.05.2022 r. [On higher education: Law of Ukraine of 01.047.2014 № 1556-VII: as of 12.05.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed 21.05.2022).

Perelik galuzej znan` i special`nostej, za yaky`my` zdijsnyuyet`sya pidgotovka zdobuvachiv vy`shhoyi osvity`: stanom na 07.07.2021 r. [The list of branches of knowledge and specialties for which higher education students are trained: as of 07.07.2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-2021- %D0%BF (accessed 21.05.2022).

Oficijny`j sajt rozrobny`ka Enterprise Architect [Official site of the developer Enterprise Architect]. Available at: https://sparxsystems.com/ (accessed 20.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Двухглавов, Д., Безменов, М., Шматко, О., Двухглавова, А., Корховий, Д., & Черкун, М. (2022). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (1 (7), 35–45. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.06

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ