Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць 

Рік заснування: 1961


Галузь та проблематика: Висвітлення досягнень у галузі системного аналізу та управління, систем керування, інтелектуальних систем, штучного інтелекту, інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5256 от 02.07.2001 р.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології" внесено до "Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р. – Наказ МОН України №1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.


Індексація журналу

I. Serial registries: Ulrich's Periodicals Directory (США)

II. Web-based search systems: Google Scholar

III. Electronic Libraries: Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна,Київ), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI"(Україна,Харків),
Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина)

 

IV. Journal databases: OCLC WorldCat (США), IndianScience (Індія), Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан), AE Global Index (Індія), Impact Factor Services for International Journals (Індія), General Impact Factor (Індія)

   

  

V. Abstracting systems: Research Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing (Індія), SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor (Academic Scientific Journals)

  

  

VI. University Libraries: Journal index (США) 

 


Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".


Головний редактор: Годлевський Михайло Дмитрович, д.т.н., професор

Зам. відповідального редактора: Куценко Олександр Сергійович, д.т.н., професор

Відповідальний секретар: Безменов Микола Іванович, к.т.н., професор


Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: bezmenov_ni@mail.ru