Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування:
1961

Галузь та проблематика: Висвітлення досягнень у галузі системного аналізу та управління, систем керування, інтелектуальних систем, штучного інтелекту, інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 5256 от 02.07.2001 р.

Постановою Президії ВАК України
№1 – 05/4 від 26.05.2010 (Бюлетень ВАК України, № 6, 2010 р., с. 3, № 20) збірник наукових праць Вісник НТУ "ХПІ", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Індексація журналу:
I. Serial registries: Ulrich's Periodicals Directory (США)
II. Web-based search systems: Google Scholar
III. Electronic Libraries: Open Journal Systems (Украина), The Vernadsky National Library of Ukraine (Украина,Киев), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI"(Украина,Харьков),
Bielefeld Academic Search Engine (Германия)
IV. Journal databases: OCLC WorldCat (США)
V. Abstracting systems: Research Bible (Япония), Directory of Research Journals Indexing (Индия), SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor (Academic Scientific Journals)
VI. University Libraries: Journal index (США)

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: російська, українська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".


Головний редактор: Годлевський Михайло Дмитрович, д.т.н., професор


Зам. відповідального редактора: Куценко Олександр Сергійович, д.т.н., професор


Відповідальний секретар: Безменов Микола Іванович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу і управління

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail:
bezmenov_ni@mail.ru


№ 58 (2015)


Обкладинка