Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: Висвітлення досягнень у галузі системного аналізу та управління, систем керування, інтелектуальних систем, штучного інтелекту, інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5256 від 02.07.2001 р.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології" внесено до "Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р. – Наказ МОН України №1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, німецька.

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Open Access CC-BY